O akcji

Wiele przyszłych mam często ma trudności ze znalezieniem wolnego miejsca w komunikacji miejskiej czy pierwszeństwem w kolejce (w sklepie, aptece, urzędzie, na poczcie czy u lekarza). Wynika to z faktu, że nie każdy potrafi rozpoznać czy kobieta spodziewa się dziecka. Szczególnie na początku, kiedy ciąża nie jest jeszcze widoczna.

Celem naszej akcji jest dyskretne i zarazem skuteczne uświadomienie innym, że kobieta zostanie mamą. Dlatego też stworzyliśmy bezpłatny znaczek, dzięki któremu ciężarna będzie mogła w prosty i nienarzucający się sposób poinformować otoczenie o swoim stanie, jednocześnie samodzielnie inicjując pozytywną oraz życzliwą postawę otoczenia.

Jak otrzymać bezpłatny znaczek?

Wystarczy, że przyszła mama wypełni formularz zgłoszeniowy, podając imię, nazwisko, adres do korespondencji i email. Po potwierdzeniu zamówienia, w przeciągu kilku dni przesyłka dotrze na miejsce – do każdego miasta w Polsce.

Nie pobieramy żadnych opłat!!! 🙂

Dlaczego taka forma?

Na podstawie własnych doświadczeń doskonale wiemy, że ludzie chętnie pomagają kobietom w ciąży. Dlatego też, w odróżnieniu od innych inicjatyw prowadzonych na rzecz życzliwości wobec ciężarnych, rozwiązanie zaproponowane przez naszą Fundację ma za zadanie usunąć podstawą barierę, jaką jest wahanie otoczenia czy kobieta rzeczywiście spodziewa się dziecka.

howto

kolka1

kolka1

kolka2

kolka1

kolka3

Nasi sponsorzy

Misja i wartości

Wspieramy przyszłe mamy, troszcząc się o ich zdrowie i wygodę w przestrzeni publicznej. W tym celu inicjujemy rozmaite długofalowe działania, mające na celu propagowanie pozytywnych i życzliwych postaw społecznych.

Definiują nas wartości, które mają wpływ na bieżące działania Fundacji. Wyróżnia nas między innymi: pozytywne nastawienie, uczciwość, praca zespołowa, energia i entuzjazm, odwaga, budowanie długotrwałych relacji, skuteczność, społeczna odpowiedzialność, umiejętność aktywnego słuchania i kreatywność.

Zespół

Statut i sprawozdania

Statut Fundacji
„JESTEM W DRODZE”
z dnia 3 kwietnia 2015 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą JESTEM W DRODZE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Natalię Michałek zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym rep A nr 1907/2015 sporządzonym przez notariusza Marcina Dębskiego w kancelarii notarialnej prowadzonej przez niego w formie spółki cywilnej przy ulicy Szerokiej nr 58/60 lok. 2 w Gdańsku w dniu 3 kwietnia 2015 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.
 3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§4

 1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.
 2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.
 3. Znak graficzny używany przez Fundację jest zastrzeżony i chroniony prawem patentowym.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§6

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw polityki społecznej.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§7

Celami Fundacji są:

1)    prowadzenie i wspieranie działalności skupiającej uwagę społeczeństwa i mediów na kobietach w ciąży w Polsce,

2)    propagowanie macierzyństwa oraz polepszenie warunków dla kobiet w ciąży zmierzających do zwiększenia przyrostu naturalnego,

3)    działanie na rzecz stymulowania działań zmierzających do poprawienia warunków związanych z zatrudnieniem, uregulowaniami prawnymi, dostępnością do służby zdrowia oraz aktywizacją kobiet w ciąży oraz matek,

4)    promowanie praw i przedsiębiorczości kobiet,

5)    działania na rzecz równego traktowania i równych szans kobiet w życiu społeczno-ekonomicznym, w tym przeciwdziałanie barierom: na rynku pracy, w społeczeństwie i kulturze,

6)    pomoc w przystosowaniu się kobiet do wymogów rynku pracy,

7)    pomoc charytatywna dla kobiet i ich rodzin,

8)    działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,

9)    promowanie miejsc przyjaznych matkom, dzieciom, rodzinom,

10)  upowszechnianie wiedzy i edukacji w zakresie potrzeb rodziny i rodzicielstwa,

11)  przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,

12)  wspieranie kobiet jako podmiotów politycznych biorących aktywny udział w procesach demokratycznych i społecznych,

13)  wspieranie twórczości kobiet,

14)  podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy o feminizmie, gender, historii kobiet, ruchu kobiecym, a także równouprawnieniu i niedyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną i inne przesłanki,

15)  wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnice,

16)  wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu,

17)  upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a także na inne przesłanki,

18)  propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej edukacji kobiet,

19)  promowanie inicjatyw o celach zbliżonych do Fundacji.

§8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)    dystrybucję znaczków informujących o ciąży kobiety,

2)    prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych mających dostarczyć informacji istotnych ze względu na cel Fundacji,

3)    organizowanie i finansowanie:

a) konferencji, seminariów i zjazdów naukowych,

b) odczytów, kursów, szkoleń, warsztatów, kampanii informacyjnych i społecznych, akcji charytatywnych,

c) konkursów wspierających działalność Fundacji, pikników rodzinnych, koncertów, happeningów społecznych i artystycznych,

4)    współpracę i koordynację działań z osobami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

5)    gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych do realizacji celów statutowych Fundacji,

6)    udostępnianie na stronie internetowej Fundacji artykułów z zakresu uregulowań prawnych, działań Fundacji, podejmowanych tematów społecznych i dyskusji o przyszłości przyrostu naturalnego,

7)    działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,

8)    wyróżnianie i nagradzanie osób wspierających działania statutowe Fundacji,

9)    udział w życiu publicznym oraz dyskusjach za pośrednictwem mediów i Internetu,

10)  współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów, w formie wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć lub pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł,

11)  współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1)   darowizn, spadków, zapisów,

2)   dotacji i subwencji oraz grantów,

3)   dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4)   dochodów z majątku Fundacji,

5)   zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

6)   dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§12

Organem Fundacji jest Zarząd.

§13

 1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa.
 2. Członek Zarządu powoływany jest na okres trzyletniej kadencji.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§14

Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję jako wolontariusze albo odpłatnie.

§15

 1. Członków Zarządu powołuje Fundator.
 2. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

1)    upływu kadencji,

2)    śmierci,

3)    rezygnacji,

4)    utraty